Jump to content

Hebrew Translation עברית


roee88

Recommended Posts

Hi,

I have translated µTorrent to hebrew, but once my account was activated I saw that someone else has already translated lots of strings. So I have fixed mistakes and length problems and translated the missing strings so now the translation is complete.

I would like to know who is the one who started the translation :)

Whoever it is, thanks man ;)

Build: µTorrent 1.5 Stable (build 437)

Link: http://www.filelodge.com/files/hdd3/41816/utorrent.exe.lang.txt

[Right Click > Save As...]

Build: µTorrent 1.4.2 Beta Build 431

Link: http://www.filelodge.com/files/hdd3/41816/utorrent-1.4.2-beta-build-431.exe.lang.txt

[Right Click > Save As...]

Build: µTorrent 1.4.2 Beta Build 428

Link: http://www.filelodge.com/files/hdd3/41816/utorrent-1.4.2-beta-build-428.exe.lang.txt

[Right Click > Save As...]

Build: µTorrent 1.4.2 Beta Build 427

Link: http://www.filelodge.com/files/hdd3/41816/utorrent-1.4.2-beta-build-427.exe.lang.txt

[Right Click > Save As...]

Link to comment
Share on other sites

I dont know who started it, but i've translated most of the strings at some point (got it from somwhere around 20..30% to 100% on that particular build). Yet, hebrew isnt my native language (russian is), so i needed someone to recheck what i did. Chaosblade agreed to do that, and he did, but he accidentally deleted the result, and what left on the mav's site is just what i did after all.

So, thanks to you for continuing it, and good luck translating the next builds.

Link to comment
Share on other sites

Thank you very much for this Roee,

I would suggest changing the translation for

"unable to find" to "ìà ðîöà"

"Tracker reply has no peers field" to ""äú÷áìä úùåáú èøà÷ø ììà ùãä î÷åøåú

Thank you again for your effort - good job.

Link to comment
Share on other sites

Added Build 428 translation, and fixed some problems in 427's.

µTS àí îéùäå øåàä ñéîðéí îåæøéí áî÷åí àåúéåú, ùéåãéò ìé áãéå÷ àéôä, ëé ä÷åáõ äùúáù ëùäòìéúé àåúå ìîòøëú ùì

.òáøúé ùåøä ùåøä ìú÷ï äëì, àáì éëåì ìäéåú ùôñôñúé îùäå

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
  • 1 year later...
  • 2 weeks later...
  • 9 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...